Боље Организована Рециклажа

Пројекат се реализује у  Бору и два сеоска насеља: Кривељ и Горњане, и траје од
17. новембрa 2011. до 17. новембрa 2012.

Локални еколошки акциони план општине Бор, усвојен на седници Скупштине општине 2003. године и допуњен Окружним еколошким акционим планом за Борски округ, усвојеним 2005. утврдио је да управљање отпадом чини један од десет приоритетних проблема у општини Бор. Поред описа стања, ЛЕАП је прецизирао решавање овог проблема путем подизања свести и знања о нужности управљања отпадом, смањењем количине отпада селекциом и рециклажом и др.

Скупштина општине Бор усвојила је 1. фебруара 2011. годинеЛокални план управљања отпадом, којим се прецизније описује проблем управљања отпадом и мера за решавање. Међутим, овај план није до сада шире промовисан, чиме је неинформисаност грађана велика о његовом садржају и мерама које су предвиђене да би управљање отпадом постигло практични значај.

Према подацима из Локалног плана управљања отпадом стање у општини Бор је следеће:

Број домаћинстава којима се пружа услуга одношења отпада (број корисника услуга) на територији општине Бор је 12.908. С обзиром да је укупан број домаћинстава у општини 19.120 (Цензус 2002), покривеност општине услугама сакупљања је 67,5%. Број обухваћених стамбених кућа је 1.376, број предузећа, радњи и локала је 568 и број станова у зградама је 11.500.

Сакупљањем отпада се у општини Бор бави ЈКП „3. октобар“. Отпад се сакупља са подручја Бора (свакодневно) и 7 околних сеоских насеља, Шарбановац, Злот, Брестовац, Метовница, Оштрељ, Слатина и Велики Кривељ (периодично), док су остала насеља изузета из система сакупљања, тако да  сакупљањем отпада нису обухваћена села: Бучје, Доња Бела Река, Лука, Танда, Топла и Горњане.

У погледу рециклаже јавно комунално предузеће „3. октобар“ Бор врши организовано издвајање ПЕТ амбалаже и за ову секундарну сировину је обезбеђено тржиште ( уговор са предузећем «Ева « из Кладова које ПЕТ амбалажу испоручује Брнзан пласту Баточина). Постављени су жичани контејнери, тренутно је у употреби 85, а очекује се набавка још 116 сепаратних контејнера из буџетског фонда за одвајање ПЕТ амбалаже и картона на територији општине. Годишње се издвоји око 30 тона  ПЕТ амбалаже и то за сада представља једини облик рециклаже у овој општини.

На нивоу појединих основних и средњих школа организовано је издвајање алуминијумских лименки.

Локалним планом управљања отпадом је предвиђено формирање рециклажног дворишта за сакупљање рециклабилног отпада, као што су папир, картон, стакло, пластика, кабасти отпад, органски отпад, уз обезбеђен простор за раздвојени опасан отпад, као што су уља, разређивачи, пестициди, лекови, боје, растварачи и остале хемикалије, кућни електрични апарати (електрична и електронска опрема без фреона), батерије, акумулатори, гуме и др.

За Бор као „црну еколошку тачку“ значајан је сваки напор и конкретан допинос у решавању неког од еколошких проблема, а проблем отпада је према ЛЕАП Бор један од најзначајнијих. За разлику од других тешких еколошких проблема у борској средини, као што су например проблем загађеног ваздуха и воде од стране индустријских погона, решавање проблема отпада је релативно лакше и омогућава широко укључивање грађана, школа, НВО и других институција, чиме се подуже укупна еколошка свест. Развијена селекција и рециклажа отпада са друге стране омогућава и одређену економску корист, запошљавање људи и др.